กยศ หรือ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

กยศ

คุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน กยศ.

อยากได้ทุน กยศ ต้องทำยังไง?

การจะขอทุน กยศ. นั้นต้องมารู้จัก ประเภทผู้กู้ยืม กองทุนก่อน ซึ่งได้แบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่

  • ผู้กู้ยืมรายใหม่
  • ผู้กู้ยืมรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษาหรือเปลี่ยนสถานศึกษา pg slot
  • ผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี

1. การพิจารณาคัดเลือกผู้กู้ยืมเงิน

1.1 คุณสมบัติทั่วไป และลักษณะต้องห้าม ของนักเรียน หรือนักศึกษา ที่จะขอกู้ยืมเงิน เพื่อการศึกษา จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะ ต้องห้าม ดังนี้

ก. คุณสมบัติทั่วไป ดังนี้

                 (1) มีสัญชาติไทย

                 (2) ศึกษาหรือได้รับ การตอบรับ ให้เข้าศึกษาอยู่ ในสถานศึกษาที่ร่วม ดำเนินงานกับกองทุน  

                 (3) เป็นผู้ขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา slot online ในการเข้าศึกษาที่สถานศึกษา เพียงแห่งเดียวในคราว ภาคการศึกษาเดียวกัน

                 (4) มีผลการเรียนดี หรือผ่านเกณฑ์การวัด และประเมินผลของ สถานศึกษา

                 (5) มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับ ของสถานศึกษาขั้นร้ายแรง หรือไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติ เสื่อมเสีย เช่น หมกมุ่น ในการพนัน เสพยาเสพติดให้โทษ ดื่มสุราเป็นอาจิณ หรือเที่ยวเตร่ในสถานบันเทิงเริงรมย์ เป็นอาจิณ เป็นต้น

ข. ลักษณะต้องห้าม ดังนี้

                 (1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาใดสาขาหนึ่งมาก่อน เว้นแต่จะได้กำหนดเป็นอย่างอื่น ในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับการให้เงิน กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะหนึ่งลักษณะใด

                 (2) เป็นผู้ปฏิบัติงานและรับเงินเดือน หรือค่าจ้างประจำในหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนในลักษณะ เต็มเวลา เว้นแต่จะได้กำหนดเป็นอย่างอื่น ในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับการ Movie HD ให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาลักษณะหนึ่งลักษณะใด

                 (3) เป็นบุคคลล้มละลาย

                 (4) เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด ที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

                 (5) เป็นหรือเคยเป็นผู้ที่ผิดนัดชำระหนี้ กับกองทุน เว้นแต่ได้ชำระหนี้ ดังกล่าวครบถ้วนแล้ว

          นอกจากที่กำหนดในข้อ ก. และ ข. นักเรียนหรือนักศึกษาผู้จะขอ กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ และไม่มีลักษณะต้องห้าม เฉพาะอื่นตามที่คณะกรรม การประกาศกำหนดสำหรับการให้ กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ในลักษณะนั้นๆ ด้วย

1.2 คุณสมบัติเฉพาะของนักเรียน หรือนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุน ในลักษณะที่ 1 ให้การสนับสนุน และส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียน หรือนักศึกษาที่แคลนทุนทรัพย์

             นักเรียนหรือนักศึกษาผู้จะขอ กู้ยืมเงินกู้ยืม เพื่อการศึกษา ในลักษณะที่ 1 นอกจากจะต้องมี คุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงิน ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่า ด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา และการชำระเงินคืนกองทุน พ.ศ. 2561 แล้ว จะต้องมีคุณสมบัติ เฉพาะดังต่อไปนี้

             (1) เป็นผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัว ไม่เกินสามแสนหกหมื่นบาท ต่อปี ทั้งนี้ รายได้ต่อครอบครัวให้พิจารณา จากหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ เกมออนไลน์

                  (ก) รายได้รวมของนักเรียน หรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงิน รวมกับรายได้ ของบิดามารดา ในกรณีที่บิดามารดา เป็นผู้ใช้อำนาจปกครอง

                  (ข) รายได้รวมของนักเรียน หรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงิน รวมกับรายได้ของผู้ปกครอง ในกรณีที่ผู้ใช้อำนาจปกครอง มิใช่บิดามารดา

                  (ค) รายได้รวมของนักเรียน หรือนักศึกษา ผู้ขอกู้ยืมเงิน รวมกับรายได้ ของคู่สมรส ในกรณีผู้ขอกู้ยืมเงินได้ ทำการสมรสแล้ว

ให้นักเรียน หรือนักศึกษา ผู้ขอกู้ยืมเงินแนบหลักฐาน ใบสรุปยอดเงินเดือน ที่ได้รับทั้งเดือน (สลิปเงินเดือน) หรือสำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เว้นแต่ครอบครัวที่ไม่มีรายได้ประจำ หรือไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้จัดหาเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้รับบำเหน็จบำนาญ สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือหัวหน้าสถานศึกษาที่นักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินศึกษาอยู่ เป็นผู้รับรองรายได้เพื่อให้กองทุนใช้ประกอบการพิจารณารายได้ต่อครอบครัวดังกล่าวด้วย

             (2) เป็นผู้ที่มีอายุในขณะที่ ขอกู้ยืมเงินกองทุน โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้สองปี และระยะเวลาผ่อนชำระอีกสิบห้าปี รวมกันแล้วต้องไม่เกินหกสิบปี

             (3) เป็นผู้ที่เข้าศึกษาในระดับการศึกษามัธยมปลาย (สายสามัญ/สายอาชีพ) ระดับอาชีวศึกษา (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญา/ปริญญาตรี) หรือระดับอุดมศึกษา (อนุปริญญา/ปริญญาตรี)

             (4) เป็นผู้ที่ทำประโยชน์ต่อสังคม หรือสาธารณะในระหว่างปีการศึกษาก่อนหน้าปีการศึกษาที่จะขอกู้ยืมเงิน โดยมีหลักฐานการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคม หรือสาธารณะที่น่าเชื่อถือตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนดสำหรับผู้ขอกู้ยืมเงินแต่ละกลุ่ม ดังต่อไปนี้

                  (ก) กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ หรือเป็นผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษาที่ศึกษาในระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี ไม่กำหนดจำนวนชั่วโมง

                  (ข) กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนชั้นปีทุกระดับการศึกษา ไม่น้อยกว่าสามสิบหกชั่วโมง joker gaming

การทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะตามวรรคหนึ่ง หมายถึง การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมหรือประเทศชาติในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อช่วยขัดเกลาจิตใจให้มีความเมตตากรุณา มีความเสียสละและมีจิตสาธารณะ เพื่อช่วยสร้างสรรค์สังคมหรือสาธารณะให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งจะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนและไม่ได้รับค่าตอบแทนในลักษณะการจ้าง

1.3 คุณสมบัติเฉพาะของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุน ในลักษณะที่ 2 ให้การสนับสนุน   และส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชา ที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจน  ของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ

             นักเรียนหรือนักศึกษาผู้จะขอกู้ยืมเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาในลักษณะที่ 2 นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 7 วรรคหนึ่งของระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาและการชำระเงินคืนกองทุน พ.ศ. 2561 แล้วจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะดังต่อไปนี้ joker slot

             (1) เป็นผู้ที่ศึกษาในสาขาวิชาตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วย สาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ

             (2) เป็นผู้ที่มีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ในปีการศึกษาที่ยื่นคำขอกู้ยืมเงินกองทุนครั้งแรก

             (3) เป็นผู้ที่เข้าศึกษาในระดับการศึกษาและหลักสูตร/ประเภทวิชาและสาขาวิชา ดังนี้

                  (ก) ระดับการศึกษาอนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

                  (ข) หลักสูตร/ประเภทวิชาและสาขาวิชาเป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการกำหนด

             (4) เป็นผู้ที่ทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะในระหว่างปีการศึกษาก่อนหน้าปีการศึกษาที่จะขอกู้ยืมเงิน โดยมีหลักฐานการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคม หรือสาธารณะที่น่าเชื่อถือตามจำนวนชั่วโมง ที่กำหนดสำหรับผู้ขอกู้ยืมเงินแต่ละกลุ่ม ดังต่อไปนี้

                  (ก) กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ หรือเป็นผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษาที่ศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี ไม่กำหนดจำนวนชั่วโมง สล็อต ออนไลน์

                  (ข) กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนชั้นปีทุกระดับการศึกษา ไม่น้อยกว่าสามสิบหกชั่วโมง

               การทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะตามวรรคหนึ่ง หมายถึง การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมหรือประเทศชาติในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อช่วยขัดเกลาจิตใจให้มีความเมตตากรุณา มีความเสียสละและมีจิตสาธารณะเพื่อช่วยสร้างสรรค์สังคมหรือสาธารณะให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งจะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนและไม่ได้รับค่าตอบแทนในลักษณะการจ้าง

             (5) นักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ (1) – (4) หากประสงค์จะกู้ยืมเงินค่าครองชีพจะต้องเป็น  ผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกินสามแสนหกหมื่นบาทต่อปี ทั้งนี้ รายได้ต่อครอบครัว ให้พิจารณาจากหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

                  (1) รายได้รวมของนักเรียน หรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงิน รวมกับรายได้ของบิดามารดา ในกรณีที่บิดามารดาเป็นผู้ใช้อำนาจปกครอง slot

                  (2) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงิน รวมกับรายได้ของผู้ปกครอง ในกรณีที่ผู้ใช้อำนาจปกครองมิใช่บิดามารดา

                  (3) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงิน รวมกับรายได้ของคู่สมรส ในกรณีผู้ขอกู้ยืมเงินได้ทำการสมรสแล้ว

ให้นักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงิน แนบหลักฐานใบสรุปยอดเงินเดือนที่ได้รับ ทั้งเดือน (สลิปเงินเดือน) หรือสำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เว้นแต่ครอบครัวที่ไม่มีรายได้ประจำ หรือไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้จัดหาเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือหัวหน้าสถานศึกษาที่นักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินศึกษาอยู่ เป็นผู้รับรองรายได้ เพื่อให้กองทุนใช้ประกอบการพิจารณารายได้ต่อครอบครัวดังกล่าวด้วย

อัพเดทล่าสุด : 19 มิถุนายน 2021 (ข้อมูลล่าสุดปี 2021)